Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 10 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin - Capitolul V
Duminică, 11 Octombrie 2009 18:59
Index articol
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin
Capitolul II. Scopul şi atribuţiile Camerei
Capitolul III. Membrii Camerei
Capitolul IV. Organele de conducere a Camerei
Capitolul V. Organizarea si funcţionarea Camerei
Capitolul VI. Patrimoniul şi veniturile Camerei
Capitolul VII. Controlul financiar al Camerei
Capitolul VIII. Relaţiile cu autorităţile publice
Capitolul IX. Asocierea Camerei
Capitolul X. Dispoziţii finale
Toate paginile

CAPITOLUL  V
Organizarea si funcţionarea Camerei


A.Adunarea Generală

Art.16. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut.

Art.17. Convocarea Adunării Generale
(1) Adunarea Generală se întruneşte anual în sesiune ordinară.
(2) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intră în competenţa sa şi care nu suferă amânare.
(3) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară şi extraordinară se face de către Preşedintele Camerei sau la solicitarea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a cel puţin cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, ori de către Comisia de Cenzori.
(4) Convocarea se face prin scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi, precum şi faptul că materialele in extenso sunt puse la dispoziţie pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii sau pe pagina WEB a Camerei.
(5) Convocarea Adunării Generale în şedinţă ordinară se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(6) Convocarea Adunării Generale în şedinţă extraordinară se face cu cel puţin 5 zile  înainte de data fixata pentru şedinţa respectivă.
(7) Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, modificările propuse se vor afişa pe pagina WEB a Camerei. Propunerile şi observaţiile referitoare la modificarea statutului vor fi formulate în scris la secretariatul Camerei, cu minim două zile înaintea întrunirii.
(8) Adunarea Generală este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(9) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri se va face o nouă convocare în termen de cel puţin şapte zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de cel puţin trei zile pentru Adunarea Generală extraordinară şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 17, alin. (4). În acest caz, Adunarea Generală este legal constituită cu orice număr de membri prezenţi.
(10) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Camerei sau de un membru desemnat de Colegiului de Conducere, dintre membrii acestuia.

Art.18. Procedura de vot
(1) Procedura de vot în Adunarea Generală  respectă condiţia votului majoritar al membrilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.
(3) Înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale, Preşedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenţi, după lista nominală, şi va comunica Adunării Generale rezultatele verificării.
(4) În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei declară  Adunarea Generală statutară şi supune spre aprobare şi dezbatere ordinea de zi.

Art.19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:
(1) dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă rezoluţii care reflectă poziţia membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
(2) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfăşurată de Colegiul de conducere între sesiunile ordinare ale Adunării Generale, cu descărcarea de gestiune la finele mandatului statutar;
(3) stabileşte obiectivele generale ale activităţii Camerei;
(4) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;
(5) alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi membrii Comisiei de Cenzori. Mandatul Colegiului de Conducere, Preşedintelui şi Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani şi se poate reînnoi.
(6) aprobă Statutul şi modificările acestuia;
(7) dispune dizolvarea Colegiului de Conducere în următoarele cazuri:
(a) când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
(b)  pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control a organelor autorizate legal.
(8) în caz de dizolvare a Colegiului de Conducere constituie un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării Generale, şi un preşedinte interimar, ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar, Adunarea Generală urmând să aleagă Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni de la numirea acestora;
În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.
(9) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei;
(10) aprobă nivelul indemnizaţiei membrilor Colegiului de Conducere, a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum şi indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;
(11) aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei;
(12) deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

B. Colegiul de Conducere

Art.20. Colegiul de Conducere este ales pentru un mandat de 4 ani si exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale.

Art. 21.Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară, de regulă, trimestrial, iar în sesiune extraordinară se întruneşte ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intră în competenţa sa şi nu suferă amânare.

Art.22. Structura Colegiului de Conducere:
(1) Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 11 de persoane.
(2) Preşedintele Camerei este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul ce va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte.

Art.23. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei, dar pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.24. Convocarea Colegiului de Conducere
(1) Colegiul de Conducere se convoacă de Preşedintele Camerei, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data întrunirii.
(2) Convocarea Colegiului de Conducere în sesiune extraordinară se poate face şi la solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii săi sau a Comisiei de Cenzori.
(3) Convocarea se realizează prin mijloace proprii de informare.
(4) Cu ocazia convocării Colegiului de Conducere se comunică locul, data, ora, și ordinea de zi a desfăşurării întrunirii, precum şi faptul că materialele in extenso sunt puse la dispoziţie pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii.
(5) Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(6) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a treia şi a cincea zi de la data stabilită în prima convocare, când Colegiul de Conducere se va considera legal constituit cu orice număr de membri prezenţi.
(7) Colegiul de Conducere este condus de Preşedintele Camerei sau, în lipsa acestuia, de un reprezentant desemnat de Colegiului de Conducere dintre membri săi.

Art.25. Procedura de vot în cadrul Colegiului de Conducere
(1) Procedura de vot în Colegiul de Conducere a Camerei  respectă condiţia votului majoritar al membrilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.
(3) Înainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere, Preşedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenţi, după lista nominală, şi va comunica Colegiului de Conducere rezultatele verificării.
(4) În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei declară Colegiul de Conducere statutar constituit şi trece la aprobarea şi dezbaterea ordinii de zi.
Art.26. Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:
(1) asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale şi duce la îndeplinire hotărârile acesteia;
(2) dezbate probleme de interes general privind economia judeţului, apărute în perioada  dintre sesiunile Adunării Generale şi adoptă hotărâri, concluzii şi propune măsuri corespunzătoare;
(3) întocmeşte raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Adunării Generale;
(4) dezbate şi propune Adunarii Generale obiectivele generale ale activităţii Camerei;
(5) dezbate şi propune Adunarii Generale bugetul anual al Camerei;
(6) aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(7) alege, prin vot secret, dintre membrii săi un Vicepreşedinte; Vicepreşedintele este ales pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Adunării Generale, Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui;
(8) propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
(9) stabileşte numărul de secţiuni ale Camerei;
(10) aprobă constituirea de către Cameră de sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
(11) primeste  rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora;
(12) propune Adunarii Generale criteriile de calcul şi nivelul taxelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor;
(13) propune Adunării Generale indemnizaţiile membrilor Colegiului de Conducere, pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum şi indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;
(14) stabileşte indemnizaţia lunară a Preşedintelui Camerei pentru exercitarea atribuţiilor sale;
(15) aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
(16) aprobă cererile de solicitare a calităţii de membru al Camerei;
(17)  deliberează şi decide în privinţa pierderii calităţii de membru;
(18) propune modificări ale Statutului Camerei;
(19) aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei;
(20) aprobă regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere, Regulamentul Centrului de mediere, precum şi alte regulamente care intră în competenţa sa;
(21) aproba programul anual al achizitiilor publice, intocmit conform prevederilor legale, pentru activitatile planificate spre a fi cofinantate din fonduri publice;
(22) deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

C. Preşedintele Camerei

Art.27.  Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea generala, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o perioada de 4 (patru) ani şi poate fi reales. El nu poate fi salariat al Camerei, dar poate primi o indemnizaţie lunară stabilita de Colegiul de Conducere, pentru exercitarea atribuţiilor sale.

Art.28. Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:
(1) asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut;
(2) convoacă şi prezidează Adunarea Generală si Colegiul de Conducere şi propune problematica ce va fi inclusă pe ordinea de zi a întrunirii acestora;
(3) reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
(4) angajează patrimoniul Camerei în limitele competenţei stabilite de Colegiul de Conducere;
(5) întocmeşte rapoarte privind activitatea Camerei şi le supune aprobării Colegiului de Conducere;
(6) prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul anual al Camerei;
(7) propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(8) propune modificări şi completări ale Statutului Camerei;
(9) propune organigrama Camerei, conformă structurii unitare din cadrul Sistemului Camerelor de Comerţ şi Regulamentul Intern al Camerei;
(10) aprobă structura de personal a Camerei;
(11) numeşte organele de conducere executive;
(12) propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei;
(13) încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;
(14) negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru salariaţii Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
(15) decide înfiinţarea comisiilor de lucru interne, permanente sau temporare, care au drept scop buna funcţionare a Camerei;
(16) aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
(17) desemnează reprezentanţii Camerei in comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / instituţiile / organismele judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
(18) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(19) propune Colegiului de Conducere dobândirea sau pierderea calităţii de membru;
(20) propune Colegiului de Conducere criteriile de calcul şi nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor;
(21) propune taxele, tarifele si comisioanele  practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
(22) aprobă Procedurile de Lucru și Manualul Calităţii;
(23) propune constituirea de către Cameră de sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
(24) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi de Colegiul de Conducere;
(25) poate lua orice alte decizii pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute de legislaţie şi de prezentul Statut, care nu intră în competenţele Adunării Generale şi Colegiului de Conducere;
(26) poate delega o parte din atributiile sale, precum si dreptul de semnatura a unor documente ce privesc activitatea curenta Vicepresedintelui Camerei sau unui membru al Consiliul Director.

D. Organe de Conducere Executive

Art.29. Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Adunarea Generală.

Dispoziţii comune Organelor de Conducere

Art.30. Organele de conducere şi fiecare dintre membrii acestora răspund de   activitatea organului respectiv în faţa celor care i-au ales.

Art.31. Fiecare membru răspunde faţa de organul de conducere din care face parte, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

Art.32. Calitatea de membru al unui organ de conducere încetează prin:
(a) pierderea calităţii de membru al Camerei, în condiţiile prevăzute la art. 13 din prezentul statut;
(b)  revocarea /demiterea de către organul de conducere care l-a ales/numit;
(c)  renunţarea la funcţia pentru care membrul respectiv a fost ales/numit;
(d)  desfiinţarea funcţiei pentru care acel membru a fost ales/numit.

Art.33. Membrii organelor de conducere vor continua de regulă să-şi exercite mandatul şi după expirarea acestuia, însă numai până la prima întrunire a organului de conducere care l-a ales/numit.
Art.34. Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a Camerei, organele de conducere, între sesiunile lor, pot delega din atribuţii, organului de conducere subsecvent. 

Pe scurt...

Cine sunt membrii Camerei?

Membrii CCIA sunt comercianţii persoane juridice şi fizice, organizaţiile de tip asociativ, care, pe baza voinţei libere exprimate, aderă la statutul Camerei.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack