Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 7 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin - Capitolul II
Duminică, 11 Octombrie 2009 18:59
Index articol
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin
Capitolul II. Scopul şi atribuţiile Camerei
Capitolul III. Membrii Camerei
Capitolul IV. Organele de conducere a Camerei
Capitolul V. Organizarea si funcţionarea Camerei
Capitolul VI. Patrimoniul şi veniturile Camerei
Capitolul VII. Controlul financiar al Camerei
Capitolul VIII. Relaţiile cu autorităţile publice
Capitolul IX. Asocierea Camerei
Capitolul X. Dispoziţii finale
Toate paginile

CAPITOLUL  II
Scopul şi atribuţiile Camerei


Camera promovează interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri din judeţul Caraş-Severin pentru dezvoltarea comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă.

Art. 6. Camera  îndeplineste următoarele atribuţii:
(1) reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
(2) încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, care sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
(3) sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
(4) sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
(5) prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
(6) participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
(7) colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat, din ţară şi străinătate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
(8) elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii/judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
(9) pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
(10) elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
(11) realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
(12) organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în tară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
(13) desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
(14) organizează, singure sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
(15) organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
(16) desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi după cum urmează:
(a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
(b) obţinerea rezervării denumirii firmei;
(c) pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în registrul comerţului;
(d) tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
(e) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
(f) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
(g) redactarea actului constitutiv şi al actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
(h) obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
(i) prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
(j) obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
(k) depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la registrul comerţului;
(l) depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului;
(17) organizează activitatea de soluţionare a litigiilor comerciale şi civile prin mediere şi arbitraj ad-hoc sau instituţionalizat, după caz, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
(18) ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
(19) ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;
(20) ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;
(21) realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
(22) participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional de informaţii de afaceri;
(23) eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
(24) sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
(25) promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
(26) vizează documentele comerciale externe;
(27) avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor, eliberând, la cererea acestora, certificate de forţă majoră ;
(28) organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
(29) publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
(30) dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
(31) înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
(32) îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

Art.7. Atribuţiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens. 

Pe scurt...

Reducere de taxă

Membrii Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin pot beneficia de reducerea taxelor de arbitrare, datorate în litigiile deduse Curţii de arbitraj comercial de pe lângă această Cameră, cu până la 10%.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack