Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 9 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin
Duminică, 11 Octombrie 2009 18:59
Index articol
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin
Capitolul II. Scopul şi atribuţiile Camerei
Capitolul III. Membrii Camerei
Capitolul IV. Organele de conducere a Camerei
Capitolul V. Organizarea si funcţionarea Camerei
Capitolul VI. Patrimoniul şi veniturile Camerei
Capitolul VII. Controlul financiar al Camerei
Capitolul VIII. Relaţiile cu autorităţile publice
Capitolul IX. Asocierea Camerei
Capitolul X. Dispoziţii finale
Toate paginile

CAPITOLUL  I
Dispoziţii generale


Art. 1. Camera de Comerţ şi Industrie Caras-Severin, denumită în continuare Camera, este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri din judetul Caras-Severin în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Art. 2. Camera este înfiinţată din initiaţiva comercianţilor din judeţul Caraş-Severin şi a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Decretului-Lege nr.139/1990. Camera este organizată şi funcţionează conform Statutului propriu elaborat în baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007 şi a dispoziţiilor Statutului-Cadru al Camerelor Judeţene adoptat de Adunarea Generală  a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 27 decembrie 2007.

Art. 3. Camera îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Ea este  organizată şi funcţionează în municipiul Reşiţa, reşedinţa de judeţ, sediul său fiind în strada Petru Maior nr. 71. Camera poate constitui sucursale, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, precum şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri de afaceri.

Art. 4. Pentru a reprezenta interesele comercianţilor, în funcţie de activitatea de bază       a acestora, Camera se poate organiza pe secţiuni.

Art. 5. Elementele de identitate vizuală a Camerei  cuprind simbolul şi denumirea specifică, aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1.


CAPITOLUL  II
Scopul şi atribuţiile Camerei


Camera promovează interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri din judeţul Caraş-Severin pentru dezvoltarea comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă.

Art. 6. Camera  îndeplineste următoarele atribuţii:
(1) reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
(2) încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, care sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
(3) sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
(4) sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
(5) prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
(6) participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
(7) colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat, din ţară şi străinătate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
(8) elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii/judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
(9) pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
(10) elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
(11) realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
(12) organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în tară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
(13) desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
(14) organizează, singure sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
(15) organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
(16) desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi după cum urmează:
(a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
(b) obţinerea rezervării denumirii firmei;
(c) pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în registrul comerţului;
(d) tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
(e) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
(f) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
(g) redactarea actului constitutiv şi al actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
(h) obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
(i) prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
(j) obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
(k) depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la registrul comerţului;
(l) depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului;
(17) organizează activitatea de soluţionare a litigiilor comerciale şi civile prin mediere şi arbitraj ad-hoc sau instituţionalizat, după caz, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
(18) ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
(19) ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;
(20) ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;
(21) realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
(22) participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional de informaţii de afaceri;
(23) eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
(24) sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
(25) promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
(26) vizează documentele comerciale externe;
(27) avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor, eliberând, la cererea acestora, certificate de forţă majoră ;
(28) organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
(29) publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
(30) dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
(31) înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
(32) îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

Art.7. Atribuţiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens.


CAPITOLUL  III
Membrii Camerei


Art. 8. Membrii Camerei pot fi:
(1) Membri individuali:
(a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrati la oficiul registrului  comertului, indiferent de domeniul de activitate;
(b) sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la oficiul registrului comertului şi autorizate să funcţioneze.
(2) Membri colectivi:
(a) asociaţiile profesionale locale;
(b) organizaţiile patronale existente în teritoriu;
(c) filialele camerelor de comerţ bilaterale.
(3) Membri onorifici:
(a) cadre didactice;
(b) oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială;
(c) personalităţi ale vieţii publice.

Art. 9. Drepturile membrilor
Membrii Camerei au următoarele drepturi:
(a) să participe la adunările Camerei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează economia judeţului şi bunul mers al Camerei;
(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei;
(c) să beneficieze, în condiţiile legii şi ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră;
(d) să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
(e) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
(f) să sesizeze Adunarea Generală  sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;
(g) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii;
(h) membrii individuali şi colectivi au drept de  vot deliberativ. Fiecare membru are dreptul la un singur vot ;
(i) membrii onorifici au drept de vot consultativ ;
(j) dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori  delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizaţia sau asociaţia sau orice membru desemnat, cu procură specială, de Adunarea Generală a Asociaţilor sau de către Consiliul de Administraţie şi se pierde odată cu încetarea situaţiei pe care persoanele o au în entităţile juridice respective.

Art. 10. Obligaţiile membrilor:
(a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, ale statutului Camerei, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale Camerei;
(b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei;
(c) să achite cotizaţia, conform prevederilor statutare;
(d) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanţelor;
(e) să evite orice acte de concurenţă neloială.

Art. 11. Obţinerea calităţii de membru:
(a) calitatea de membru al Camerei se obţine prin cererea de aderare, însoţită de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei aferente;
(b) calitatea de membru al Camerei  se asigură pâna la data desfăşurării Adunării Generale din anul următor achitării cotizaţiei;
(c) calitatea de membru onorific se obţine prin acceptarea de către personalitatea vizată a propunerii făcute de Colegiul de Conducere al Camerei, la iniţiativa oricărei persoane fizice sau juridice;
(d) persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în afara judeţului Caraş-Severin pot deveni membri ai Camerei cu condiţia să fie membri ai Camerei judeţene de la locul  domiciliului sau sediului social, după caz.

Art. 12. Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial.

Art. 13. Pierderea calităţii de membru
(1) Membrii Camerei pierd această calitate prin:
(a) neplata cotizaţiei anuale conform statutului;
(b) renunţarea la calitatea de membru;
(c) dizolvarea în condiţiile legii a persoanei juridice;
(d) nerespectarea prevederilor statutare;
(e) decesul persoanei fizice.
(2) Pierderea calităţii de membru este decisă de către Colegiul de Conducere al Camerei. Cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. 13, alin. (1), lit. (b), (c) şi (e) din prezentul Statut, decizia dată de Colegiul de Conducere al Camerei poate fi contestată la Adunarea Generală a membrilor, a cărei hotărâre este definitivă.


CAPITOLUL  IV
Organele de conducere a Camerei


Art.14.  Organele de conducere a Camerei sunt:
(a) Adunarea Generală;
(b) Colegiul de Conducere;
(c) Peşedintele;
(d) Organul de conducere executiv a Camerei  este Consiliul Director.

Art. 15. Camera este organizată şi funcţionează conform organigramei aprobate de Colegiul de Conducere, în concordanţă cu reperele unitare prevăzute în Legea Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007.


CAPITOLUL  V
Organizarea si funcţionarea Camerei


A.Adunarea Generală

Art.16. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut.

Art.17. Convocarea Adunării Generale
(1) Adunarea Generală se întruneşte anual în sesiune ordinară.
(2) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intră în competenţa sa şi care nu suferă amânare.
(3) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară şi extraordinară se face de către Preşedintele Camerei sau la solicitarea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a cel puţin cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, ori de către Comisia de Cenzori.
(4) Convocarea se face prin scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi, precum şi faptul că materialele in extenso sunt puse la dispoziţie pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii sau pe pagina WEB a Camerei.
(5) Convocarea Adunării Generale în şedinţă ordinară se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(6) Convocarea Adunării Generale în şedinţă extraordinară se face cu cel puţin 5 zile  înainte de data fixata pentru şedinţa respectivă.
(7) Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, modificările propuse se vor afişa pe pagina WEB a Camerei. Propunerile şi observaţiile referitoare la modificarea statutului vor fi formulate în scris la secretariatul Camerei, cu minim două zile înaintea întrunirii.
(8) Adunarea Generală este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(9) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri se va face o nouă convocare în termen de cel puţin şapte zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de cel puţin trei zile pentru Adunarea Generală extraordinară şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 17, alin. (4). În acest caz, Adunarea Generală este legal constituită cu orice număr de membri prezenţi.
(10) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Camerei sau de un membru desemnat de Colegiului de Conducere, dintre membrii acestuia.

Art.18. Procedura de vot
(1) Procedura de vot în Adunarea Generală  respectă condiţia votului majoritar al membrilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.
(3) Înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale, Preşedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenţi, după lista nominală, şi va comunica Adunării Generale rezultatele verificării.
(4) În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei declară  Adunarea Generală statutară şi supune spre aprobare şi dezbatere ordinea de zi.

Art.19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:
(1) dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă rezoluţii care reflectă poziţia membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
(2) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfăşurată de Colegiul de conducere între sesiunile ordinare ale Adunării Generale, cu descărcarea de gestiune la finele mandatului statutar;
(3) stabileşte obiectivele generale ale activităţii Camerei;
(4) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;
(5) alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi membrii Comisiei de Cenzori. Mandatul Colegiului de Conducere, Preşedintelui şi Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani şi se poate reînnoi.
(6) aprobă Statutul şi modificările acestuia;
(7) dispune dizolvarea Colegiului de Conducere în următoarele cazuri:
(a) când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
(b)  pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control a organelor autorizate legal.
(8) în caz de dizolvare a Colegiului de Conducere constituie un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării Generale, şi un preşedinte interimar, ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar, Adunarea Generală urmând să aleagă Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni de la numirea acestora;
În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.
(9) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei;
(10) aprobă nivelul indemnizaţiei membrilor Colegiului de Conducere, a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum şi indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;
(11) aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei;
(12) deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

B. Colegiul de Conducere

Art.20. Colegiul de Conducere este ales pentru un mandat de 4 ani si exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale.

Art. 21.Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară, de regulă, trimestrial, iar în sesiune extraordinară se întruneşte ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intră în competenţa sa şi nu suferă amânare.

Art.22. Structura Colegiului de Conducere:
(1) Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 11 de persoane.
(2) Preşedintele Camerei este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul ce va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte.

Art.23. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei, dar pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.24. Convocarea Colegiului de Conducere
(1) Colegiul de Conducere se convoacă de Preşedintele Camerei, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data întrunirii.
(2) Convocarea Colegiului de Conducere în sesiune extraordinară se poate face şi la solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii săi sau a Comisiei de Cenzori.
(3) Convocarea se realizează prin mijloace proprii de informare.
(4) Cu ocazia convocării Colegiului de Conducere se comunică locul, data, ora, și ordinea de zi a desfăşurării întrunirii, precum şi faptul că materialele in extenso sunt puse la dispoziţie pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii.
(5) Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(6) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a treia şi a cincea zi de la data stabilită în prima convocare, când Colegiul de Conducere se va considera legal constituit cu orice număr de membri prezenţi.
(7) Colegiul de Conducere este condus de Preşedintele Camerei sau, în lipsa acestuia, de un reprezentant desemnat de Colegiului de Conducere dintre membri săi.

Art.25. Procedura de vot în cadrul Colegiului de Conducere
(1) Procedura de vot în Colegiul de Conducere a Camerei  respectă condiţia votului majoritar al membrilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.
(3) Înainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere, Preşedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenţi, după lista nominală, şi va comunica Colegiului de Conducere rezultatele verificării.
(4) În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei declară Colegiul de Conducere statutar constituit şi trece la aprobarea şi dezbaterea ordinii de zi.
Art.26. Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:
(1) asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale şi duce la îndeplinire hotărârile acesteia;
(2) dezbate probleme de interes general privind economia judeţului, apărute în perioada  dintre sesiunile Adunării Generale şi adoptă hotărâri, concluzii şi propune măsuri corespunzătoare;
(3) întocmeşte raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Adunării Generale;
(4) dezbate şi propune Adunarii Generale obiectivele generale ale activităţii Camerei;
(5) dezbate şi propune Adunarii Generale bugetul anual al Camerei;
(6) aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(7) alege, prin vot secret, dintre membrii săi un Vicepreşedinte; Vicepreşedintele este ales pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Adunării Generale, Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui;
(8) propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
(9) stabileşte numărul de secţiuni ale Camerei;
(10) aprobă constituirea de către Cameră de sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
(11) primeste  rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora;
(12) propune Adunarii Generale criteriile de calcul şi nivelul taxelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor;
(13) propune Adunării Generale indemnizaţiile membrilor Colegiului de Conducere, pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum şi indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;
(14) stabileşte indemnizaţia lunară a Preşedintelui Camerei pentru exercitarea atribuţiilor sale;
(15) aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
(16) aprobă cererile de solicitare a calităţii de membru al Camerei;
(17)  deliberează şi decide în privinţa pierderii calităţii de membru;
(18) propune modificări ale Statutului Camerei;
(19) aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei;
(20) aprobă regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere, Regulamentul Centrului de mediere, precum şi alte regulamente care intră în competenţa sa;
(21) aproba programul anual al achizitiilor publice, intocmit conform prevederilor legale, pentru activitatile planificate spre a fi cofinantate din fonduri publice;
(22) deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

C. Preşedintele Camerei

Art.27.  Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea generala, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o perioada de 4 (patru) ani şi poate fi reales. El nu poate fi salariat al Camerei, dar poate primi o indemnizaţie lunară stabilita de Colegiul de Conducere, pentru exercitarea atribuţiilor sale.

Art.28. Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:
(1) asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut;
(2) convoacă şi prezidează Adunarea Generală si Colegiul de Conducere şi propune problematica ce va fi inclusă pe ordinea de zi a întrunirii acestora;
(3) reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
(4) angajează patrimoniul Camerei în limitele competenţei stabilite de Colegiul de Conducere;
(5) întocmeşte rapoarte privind activitatea Camerei şi le supune aprobării Colegiului de Conducere;
(6) prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul anual al Camerei;
(7) propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(8) propune modificări şi completări ale Statutului Camerei;
(9) propune organigrama Camerei, conformă structurii unitare din cadrul Sistemului Camerelor de Comerţ şi Regulamentul Intern al Camerei;
(10) aprobă structura de personal a Camerei;
(11) numeşte organele de conducere executive;
(12) propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei;
(13) încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;
(14) negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru salariaţii Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
(15) decide înfiinţarea comisiilor de lucru interne, permanente sau temporare, care au drept scop buna funcţionare a Camerei;
(16) aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
(17) desemnează reprezentanţii Camerei in comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / instituţiile / organismele judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
(18) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(19) propune Colegiului de Conducere dobândirea sau pierderea calităţii de membru;
(20) propune Colegiului de Conducere criteriile de calcul şi nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor;
(21) propune taxele, tarifele si comisioanele  practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
(22) aprobă Procedurile de Lucru și Manualul Calităţii;
(23) propune constituirea de către Cameră de sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
(24) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi de Colegiul de Conducere;
(25) poate lua orice alte decizii pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute de legislaţie şi de prezentul Statut, care nu intră în competenţele Adunării Generale şi Colegiului de Conducere;
(26) poate delega o parte din atributiile sale, precum si dreptul de semnatura a unor documente ce privesc activitatea curenta Vicepresedintelui Camerei sau unui membru al Consiliul Director.

D. Organe de Conducere Executive

Art.29. Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Adunarea Generală.

Dispoziţii comune Organelor de Conducere

Art.30. Organele de conducere şi fiecare dintre membrii acestora răspund de   activitatea organului respectiv în faţa celor care i-au ales.

Art.31. Fiecare membru răspunde faţa de organul de conducere din care face parte, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

Art.32. Calitatea de membru al unui organ de conducere încetează prin:
(a) pierderea calităţii de membru al Camerei, în condiţiile prevăzute la art. 13 din prezentul statut;
(b)  revocarea /demiterea de către organul de conducere care l-a ales/numit;
(c)  renunţarea la funcţia pentru care membrul respectiv a fost ales/numit;
(d)  desfiinţarea funcţiei pentru care acel membru a fost ales/numit.

Art.33. Membrii organelor de conducere vor continua de regulă să-şi exercite mandatul şi după expirarea acestuia, însă numai până la prima întrunire a organului de conducere care l-a ales/numit.
Art.34. Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a Camerei, organele de conducere, între sesiunile lor, pot delega din atribuţii, organului de conducere subsecvent.


CAPITOLUL VI
Patrimoniul şi veniturile Camerei


Art.35. Patrimoniul Camerei este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

Art.36. Veniturile Camerei se constituie din:
(a) taxe de înscriere şi cotizaţia membrilor;
(b) tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
(c) comisioane;
(d)  venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
(e) subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
(f) venituri/dividende ale societăţilor comerciale la care Camera este acţionară sau asociată;
(g) tarife aferente unor activităţi concesionate/delegate din partea statului;
(h) chirii percepute în condiţiile legii;
(i) subvenţii/contribuţii de la bugetul statului pentru exercitarea activităţilor de interes general;
(j) alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

Art.37. Exerciţiul financiar al Camerei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul  respectiv.

Art.38. Camera este obligată ca în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală să îl publice în Buletinul Camerei.

Art.39. Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.

Art.40. Camera va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din veniturile proprii, stabilită de Adunarea Generală a Camerei Naţionale.


CAPITOLUL VII
Controlul financiar al Camerei


Art.41. Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală, compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil.

Art.42. Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale.

Art.43. Comisia de Cenzori îşi va exercita oricând activitatea sa, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru, când efectuează verificări operative.

Art.44.  Comisia de Cenzori controlează gestiunea Camerei, verifică executarea bugetului, operaţiunile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidenţelor şi prezintă Adunării Generale raportul  în sesiunile corespunzătoare.

Art.45.  La sfârşitul anului financiar, Comisia de Cenzori examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei si se publică în Buletinul Oficial al Camerei, împreună cu execuţia bugetară.

Art.46. Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei ori, după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale.


CAPITOLUL VIII
Relaţiile cu autorităţile publice


Art.47. Camera sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei.

Art.48. Camera reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

Art.49. Camera poate face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice locale,  judeţene şi / sau la nivel regional.

Art.50. Camera formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi / sau autorităţilor competente.

Art.51. Camera furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene, regionale şi centrale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.


CAPITOLUL IX
Asocierea Camerei


Art.52. Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu Camere de Comerţ şi Industrie, asociaţii de afaceri, autorităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, pentru desfăşurarea de activităţi de interes economic general.

Art.53. Asociaţiile constituite în condiţiile articolului 52 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de organele de conducere competente ale părţilor asociate.


CAPITOLUL X
Dispoziţii finale

Art.54. Orice membru poate ataca la organele de conducere ale Camerei, în ordine ierarhică, măsurile dispuse împotriva sa.

Art.55. Litigiile născute din prevederile prezentului statut, după depăşirea procedurilor statutare, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dispoziţiilor de drept comun.

Art.56. Camera se constituie pe termen nelimitat.

Art.57. Dizolvarea Camerei se face în condiţiile prevăzute de lege.

Art.58. Prevederile prezentului statut sunt în concordanţă cu Legea Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor de Comerţ Judeţene aprobat de Adunarea Generală a Camerei Naţionale din 27.12.2007 şi cu celelalte prevederi legale si au devenit obligatorii prin aprobarea Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin din data de 15 februarie 2008.

Art. 59. Prezentul Statut intra in vigoare in 16 februarie 2008, data la care toate variantele anterioare de statut se abrogă.

 

 

Pe scurt...

Cine sunt membrii Camerei?

Membrii CCIA sunt comercianţii persoane juridice şi fizice, organizaţiile de tip asociativ, care, pe baza voinţei libere exprimate, aderă la statutul Camerei.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack